W programie uwzględniono blok przedmiotów koncentrujących się poznaniu narzędzi analizy danych (SPSS, Statistica), pozwalających na przygotowanie informacyjnych podstaw podejmowania decyzji w podmiocie gospodarczym. W formularzu nie mogę wybrać specjalności, dlaczego? Zasady obliczania punktów rankingowych dostępne są pod adresem: http://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-stacjonarne-i-stopnia,c347/zasady-rekrutacji,c9371/sposob-obliczania-punktow,c450/, Zachęcamy do skorzystania z Kalkulatora Maturzysty, Dokumenty można pobrać ze strony: http://ue.poznan.pl/pl/oferta-edukacyjna,c3/studia-i-i-ii-stopnia-prowadzone-w-jezyku-polskim,c12237/studia-stacjonarne-i-stopnia,c347/zasady-rekrutacji,c9371/wymagane-dokumenty,a1942.html. Możliwości kształcenia takich specjalistów dają studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Model kształcenia na specjalności zakłada, iż na pierwszym stopniu studiów studenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy analityka, natomiast drugi stopień studiów przygotowuje do pracy w charakterze doradcy, konsultanta. Wybierając specjalność publicystyka ekonomiczna i public relations zdobędziesz umiejętności, które będą bardzo pomocne w uzyskaniu pracy (etap aplikacji), jej utrzymaniu, a następnie pozwolą cieszyć się z awansu zawodowego. Wiedza przekazywana na EGiM umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji. język obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski)  – do wyboru przez kandydata. Fundamentem przygotowania absolwentów jest solidna wiedza ogólnoekonomiczna i menedżerska. Jeśli chcesz być skutecznym menedżerem, to wybierz komunikację w biznesie. Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia – do 15 września 2020 r. Wyniki – 18 września 2020 r.  (późnym popołudniem). Co prawda temat ten poruszyłem już na forum grupy Akademii, ale myślę że nie... - GoldenLine.pl Przed zakwalifikowaniem do składania dokumentów rekrutacyjnych kierunkowa komisja rekrutacyjna sporządza listę wszystkich kandydatów w kolejności według liczby uzyskanych punktów rankingowych. Na specjalności studenci „zmuszani” są do kreatywności, prowadzenia dużej liczby projektów. jakości żywności. Niepodległości 10 61-875 Poznań tel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,   hiszpański,   niemiecki,   rosyjski)   –   do wyboru przez kandydata. After your studies you will have the competence and qualifications to work on managerial positions with international business-related tasks in companies, organizations or in the public sector. Szkoła Doktorska. obsługi środków UE lub analiz rynkowych. język  obcy  nowożytny  (angielski,  francuski,  hiszpański,  niemiecki,  rosyjski) – do wyboru przez kandydata. Kandydat aby zapisać się na studia musi uiścić odpowiednią opłatę rekrutacyjną. Rozpoczęcie rekrutacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim nastąpi nie wcześniej niż 10 lipca i nie później niż 15 lipca roku, w którym prowadzona jest rekrutacja na studia, a zakończenie rekrutacji nastąpi nie później niż 30 października roku, w którym prowadzona jest rekrutacja (z uwzględnieniem postępowania odwoławczego). Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia – do 26 sierpnia 2020 r. Wyniki – 31 sierpnia 2020 r.  (późnym popołudniem), Prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji (nr tel. Do zadań pełnomocnika rektora ds. w  odniesieniu do  kandydatów,  co  do  których wydana  została ostateczna decyzja  o nieprzyjęciu na studia - mogą być przyjęci na studia po złożeniu wniosku do kierunkowej komisji rekrutacyjnej (a w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami – do rektora) o zmianę decyzji o nieprzyjęciu na studia. Formularze można edytować do upływy daty rejestracji. Jeżeli na kierunku, na którym nie została wyczerpana liczba miejsc, rekrutacja odbywa się na podstawie innych przedmiotów niż na pozostałe kierunki, o przyjęcie na ten kierunek mogą ubiegać się kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny kierunek i nie zostali przyjęci na I rok studiów - na podstawie liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym. More than 11 thousand students pursue bachelor’s, specialized master’s, 3 Executive MBA, Ph.D. degrees and postgraduate courses. Teraz wystarczy, że złożysz wymagane dokumenty, które należy dostarczyć do UEP. Potwierdza to między innymi duża liczba kandydatów, rekrutujących się na studia. Językiem wykładowym jest język angielski, co czyni ten kierunek elitarnym  tym sensie, że jego absolwenci uzyskują także wysokie językowe kompetencje w zakresie obszaru przedmiotowego nauk o finansach. Wojska Polskiego 28 ; 60-637 Poznań. Przykładowo mogą to być decyzje o lokalizacji działalności (w wymiarze międzynarodowym), o wyborze źródeł zaopatrzenia, o stopniu wykorzystania zasobów wewnętrznych i zewnętrznych (outsourcing). public relations, specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu . Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie. Katedra bierze udział w rozwoju jednych i drugich, z naciskiem na nowe technologie, gdyż jej Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala Senat Uczelni. Studia w języku angielskim. REKRUTACJA MENU nawigacja. Rekrutacja na UAM w prostych krokach. Analizując studia przypadków, pracując w grupach oraz spotykając się z praktykami, pozyskasz umiejętności niezbędne do bycia skutecznym menedżerem potrafiącym delegować zadania oraz myśleć strategicznie. – ponad 60% wykładowców to praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym. modele procesów doradczych, obsługa klienta korporacyjnego, techniki raportowania, informatyczne narzędzia analityki rynkowej, odnowa strategiczna przedsiębiorstwa. Studentów, którzy zamierzają podjąć studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz gospodarka turystyczna, od I roku studiów obowiązuje nauka dwóch języków obcych na poziomie zaawansowanym. 2 stycznia - 21 lutego 2021 r. - elektroniczna rejestracja kandydatów 22 lutego 2021 r.- ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia 24-25 lutego 2021 r. Przy przyjęciach na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim dokonuje się następującego podziału liczby miejsc, ustalonej przez Rektora na dany kierunek studiów/specjalność na rok akademicki 2021/2022: 50% liczby miejsc jest zarezerwowane dla kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią w Polsce oraz. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach najstarsza uczelnia na Górnym Śląsku. Kandydat, który uzyskał orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kształcenia na danym kierunku studiów na okres krótszy niż planowany cykl kształcenia, po przyjęciu na studia podlega okresowym badaniom lekarskim na podstawie skierowania wystawionego przez Uczelnię. Postępowanie rekrutacyjne przy przyjęciach na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim oraz na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim przeprowadzają kierunkowe komisje rekrutacyjne powoływane przez rektora. Specjalność finanse i zarządzanie usługami społecznymi to edukacyjna mieszanka polityki społecznej, finansów i zarządzania. 7. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne). W Poznaniu znajdują się parki i jeziora oraz liczne obiekty sportowe i kulturalne. 85 z późn. Rachunkowość i skarbowość jest specjalnością dającym szerokie możliwości poznania obsługi podatkowej i księgowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych.